LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Functieomschrijving
Bij Sportief Besteed Groep in de provincie Zuid Holland is er momenteel een functie vacant voor een: Lid van de raad van toezicht

De beoogde kandidaat is deskundig op het terrein van rechten. Hij/zij is sparringpartner voor het college van bestuur, met respect voor de onderlinge rolverdeling. Dit lid van de raad van toezicht neemt tevens zitting in de auditcommissie.

Taken en verantwoordelijkheden
De raad van toezicht kent de volgende hoofdtaken:

 • toezicht houden op het functioneren van de groep in het algemeen en het bestuur in het bijzonder
 • goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleid
 • zorgdragen voor de aanwijzing van de accountant die de jaarrekening controleert
 • met raad terzijde staan van het college van bestuur en fungeren als klankbord.

De raad van toezicht bestaat momenteel uit vier leden en er is één betrekking vacant. Uitgangspunt is een multidisciplinaire raad van toezicht. Daarnaast wordt ernaar gestreefd dat leden met hun netwerken bestuurlijk en maatschappelijk een breed spectrum bestrijken. De raad kent twee commissies: auditcommissie en remuneratiecommissie.

De raad van toezicht vergadert circa vier keer per jaar. Daarnaast nemen de leden deel aan één of twee commissies.

De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor drie jaar, met een mogelijkheid van een tweede en derde termijn. De huidige raad van toezicht is te kenschetsen als: serieus, taakgericht en met een goede sfeer. Er wordt transparant en constructief overlegt met het college van bestuur.

Functie-eisen
Algemene eisen lid raad van toezicht:

 • academisch werk- en denkniveau
 • toezichthoudende kwaliteiten: analytisch vermogen en overzicht
 • affiniteit met sport en bewegen, sociaal domein en maatschappelijke betrokkenheid
 • vermogen om goed evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand te bewaren
 • integer, verantwoordelijkheid en onafhankelijk
 • functioneert in een collegiaal team van toezichthouders
 • ruime ervaring als bestuurder of manager in een maatschappelijke organisatie
 • woonachtig en/of werkzaam in de regio waarin de stichting actief is

Vaardigheden
Betrokkenheid en afstand

 • Voelt zich betrokken bij wat er speelt.
 • Weet tegelijkertijd gepaste afstand te houden
 • Ziet wanneer het nodig is dichterbij te komen en eventueel zelf te interveniëren

Snel overzicht en inzicht verwerven

 • Weet met informatie op afstand snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt in het sociaal domein en in complexe strategische vragen. Beschikt over ervaring en het analytisch vermogen om met dergelijke vraagstukken om te gaan.

Doortastend besluiten

 • Is besluitvaardig. Kan en wil de verantwoordelijkheid nemen voor besluit en durft waar nodig te handelen.

Proactieve houding en gedrag

 • Wacht niet alleen op de inbreng van de bestuurder, maar neemt ook zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
 • Is een kritische en alerte sparringpartner.

Maatschappelijke antenne en geweten

 • Heeft oog voor de vele, soms tegenstrijdige belangen in een sociaalwerkorganisatie.
 • Ziet toe op de deugdelijkheid van eigen functioneren en de aansluiting bij algemeen geldende maatschappelijke normen en waarden (gewetensfunctie).

Samenwerken in teamverband

 • Is gericht op het werken in teamverband en laat blijken een gezamenlijk resultaat boven de eigen mening te stellen.

Onafhankelijkheid

 • Kan zelfstandig een oordeel vormen en brengt een duidelijke eigen mening naar voren.

Zelfreflectie

 • Is in staat om de eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan de bijdrage bij te stellen.

Integriteit

 • Blijft consistent vasthouden aan waarden en gedragsnormen, ook onder druk.

Groepsprofiel
Samen bewegen schept een band. Je leert elkaar kennen, je motiveert elkaar en verlegt grenzen. Wij zijn Sportief Besteed Groep, een overkoepelende organisatie die sportiviteit en welzijn samenbrengt. Sportief Besteed Groep bestaat uit 7 dochterondernemingen. Stuk voor stuk met een eigen werkgebied en specialisme, maar met eenzelfde drijfveer: het in beweging brengen van mensen en organisaties om zo een omgeving te creëren waar iedereen mee kan doen. Om dit te bereiken brengen we organisaties uit verschillende domeinen met elkaar in verbinding en werken we samen met partners en inwoners.

Humanizing Sports
Met een ongekende passie voor de maatschappelijke kracht van sport en cultuur verbinden wij merken, organisaties en mensen. Zo leveren we een grote positieve bijdrage aan het sociaal welzijn. Onze visie “Humanizing Sports” vormt de basis voor elk aspect van ons bedrijf. We scheppen daarmee een kader voor wat wij willen bereiken met onze opdrachtgevers, maatschappij en medewerkers. Met hart voor sport en oog voor maatschappij.

Praktische informatie
Herkent u zichzelf in dit profiel? Wij horen wij graag van u. Uw brief en curriculum vitae kunt u t/m 14 mei 2018 versturen per email, onder vermelding van: Sollicitatie Raad van Toezicht. Uw reactie kunt u richten aan: H. Muntslag (bestuurssecretaris, e-mail. h.muntslag@sportiefbesteedgroep.nl)

Voor vragen naar aanleiding van deze vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer K. de Best, via keesdebest@ziggo.nl of 06-50 52 83 53. Of met de bestuurder van Sportief Besteed Groep, de heer L.J. Maria, via l.maria@sportiefbesteedgroep.nlof 06 53 60 99 65.

Sportief Besteed Groep houdt zich aan de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens.
Deze privacy statement richt zich op sollicitanten.