Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Sportiefbesteedgroep

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Sportief Besteed Groep aangeduid als SBG: de gebruiker van de leveringsvoorwaarden. Opdrachtgever: de contractspartij van SBG. 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen SBG en een opdrachtgever  voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Bepalingen waar niet vanaf is geweken blijven onverkort van kracht.

2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop-, verkoop-, leverings- of andere voorwaarden hoe ook genaamd van 

Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk door SBG van de hand gewezen.

Artikel 3. Offertes

1. Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.  Een opdracht komt tot stand door de aanvaarding van de opdracht van Opdrachtgever door SBG. SBG wordt geacht de opdracht te hebben aanvaard als zij uitvoering geeft aan de opdracht. 

3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4. Cursussen/workshops/sportdagen; De opdrachtgever kan na het versturen van een ondertekende offerte of andere vorm van bevestiging, niet opzeggen of afzien van de geplande activiteit. SBG kan desgewenst de mogelijkheid bieden om een annuleringsverzekering bij haar af te sluiten. SBG is daartoe niet verplicht. 

Indien opdrachtgever geen verzekering heeft afgesloten en desondanks wil annuleren, is opdrachtgever de volgende kosten verschuldigd:

Tot 3 weken voor aanvang van de activiteit 25% van het totaalbedrag;

Tot 2 weken voor aanvang van de activiteit 50% van het totaalbedrag;

Tot 1 week voor aanvang van de activiteit 75% van het totaalbedrag.

Bij annulering korter dan 1 week voor aanvang van de activiteit 100% van het totaalbedrag.

Artikel 4. Uitvoering werkzaamheden

1. SBG zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en als goed opdrachtnemer uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SBG het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SBG aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SBG worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SBG zijn verstrekt, heeft SBG het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. SBG is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat doordat SBG is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SBG de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen waarbinnen opdrachtgever een prestatie moet leveren, dan is na het verstrijken van die termijn de opdrachtgever van rechtswege in gebreke. 

3. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn door SBG dient opdrachtgever SBG schriftelijk in gebreke te stellen. 

4. Overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen twee maanden voor het verstrijken van de bepaalde tijd worden opgezegd, bij gebreke waarvan de overeenkomst met dezelfde duur wordt verlengd. Verlenging met dezelfde duur vindt ook plaats wanneer SBG desgevraagd kosten heeft gemaakt en/of werkzaamheden heeft verricht ten behoeve van de verlengde uitvoeringstermijn.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, is SBG gerechtigd om een alternatief te kiezen en de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.

2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SBG zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal SBG de opdrachtgever hierover inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal SBG daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een wijziging van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. SBG behoudt zich alle rechten op het gebied van intellectuele eigendom voor die tijdens het uitvoeren van de overeenkomst ontstaan. 

2. Alle door SBG verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van SBG verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht worden.

3. Het recht van opdrachtgever om gebruik te maken van door SBG verstrekte diensten (waaronder trainingen en werkwijzen), stukken en know-how eindigt met het einde van de overeenkomst van opdracht, tenzij SBG schriftelijk aan opdrachtgever toestemming geeft om daarvan gebruik te blijven maken. 

4. SBG is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging

1. Partijen kunnen de overeenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen tenzij dit schriftelijk overeen is gekomen

2. Bij instuiven en/of sportaanbod van verschillende aard heeft de deelnemer (opdrachtgever) en/of ouder en verzorger geen recht op restitutie van betaalde bedragen, om welke reden dan ook. Daarbij geldt tevens dat SBG niet verantwoordelijk kan zijn voor de aan/afwezigheid van 

de deelnemers. Alle gemiste lessen/sessies worden daar dan ook altijd doorberekend aan de deelnemer(s).

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

1. SBG is bevoegd om de overeenkomst te ontbinden als de opdrachtgever haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet nakomt en als  na het sluiten van de overeenkomst aan SBG ter kennis gekomen omstandigheden SBG goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; alsmede indien SBG de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2. In de genoemde gevallen is SBG tevens bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten,  één en ander onverminderd het recht van SBG schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan SBG.

Dit kan per post naar Vulcanusweg 263C, 2624AV te Delft. 

Artikel 12. Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk verrichte uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van SBG, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.

3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden worden de verschuldigde kosten periodiek in rekening gebracht.

5. Indien SBG met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is SBG niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. 

6. SBG mag prijsstijgingen door berekenen indien SBG kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, haar kosten ten aanzien van bijvoorbeeld lonen aanmerkelijk zijn gestegen.

7. Bovendien mag SBG het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan SBG, dat in redelijkheid niet van SBG mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. 

8. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit de wet.

9. SBG zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. SBG zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 13. Facturering en betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door SBG aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van SBG en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens SBG onmiddellijk opeisbaar.

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan

Artikel 14. Incassokosten

Indien de opdrachtgever in verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet (tijdig) naleeft, komen alle redelijke kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de opdrachtgever. Als de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, zijn buitengerechtelijke kosten verschuldigd berekend volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Indien SBG echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Indien SBG aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1. De aansprakelijkheid van SBG, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van SBG beperkt tot éénmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

4. SBG is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SBG aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan SBG 

toegerekend kunnen worden: redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze

kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. SBG is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

Artikel 16. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen en waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van SBG worden daaronder begrepen.

2. SBG heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SBG haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van SBG opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door SBG niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien SBG bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

Artikel 17. Detachering

1. De door SBG gedetacheerde personeelsleden mogen geen giften of vergoedingen ontvangen van opdrachtgever tenzij anders schriftelijk

overeengekomen.

2. In geval van langdurig verzuim van een door SBG gedetacheerde (bijvoorbeeld in geval van een periode van twee weken of meer door ziekte) , zal SBG vervanging regelen voor de opdrachtgever. Bij kortere afwezigheid is SBG niet verplicht vervanging te regelen, tenzij partijen anders zijn overeen gekomen.

3. Bij niet doorgaan van de activiteit door welke reden dan ook zal SBG alle kosten factureren tenzij sprake is van opzet of roekeloosheid aan de zijde van SBG.

4. De opdrachtgever is verplicht gedetacheerde(n) te voorzien van een veilig en leefbare werkomgeving. Wanneer dit niet het geval is, is SBG bevoegd tot het verhalen van geleden schade bij de opdrachtgever.

Artikel 18. Privacy

1. SBG behoudt zich het recht voor om foto’s van al haar activiteiten en projecten te maken en deze te publiceren op haar website, te gebruiken voor publicitaire doeleinden zoals in foldermateriaal, of te verzenden bij een persbericht aan redacties voor publicatie in de media zoals de krant. Opdrachtgever dient deelnemers en/of de ouders van de deelnemers hiervan vooraf te informeren en SBG te berichten indien daar bezwaar tegen bestaat. 

2. Indien vooraf geen schriftelijk bezwaar of onderlinge afspraak is gemaakt omtrent het publiceren van foto’s in publicaties, en vanwege privacy overweging(en) van de deelnemer of derde alsnog verlangd wordt een specifieke foto van betreffende deelnemer van de website van SBG te verwijderen, dient hiertoe een verzoek bij SBG te worden ingediend, waarna de foto zal worden verwijderd.. 

Artikel 19. Afwijkende voorwaarden

Indien in offertes dan wel schriftelijke overeenkomsten afwijkende bedingen zijn opgenomen ten opzichte van deze leveringsvoorwaarden, dan prevaleren de in de overeenkomst opgenomen bedingen, daarna geldt de offerte en tenslotte deze algemene voorwaarden. Van deze leveringsvoorwaarden afwijkende bedingen zijn voor het overige slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door SBG aan Opdrachtgever zijn bevestigd en/of ter hand zijn gesteld. 

Artikel 20. Geschillenbeslechting

1. Op elke overeenkomst tussen SBG en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen partijen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag.

Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage.